افتخارآفرينان دبيرستان حلي در آزمون سراسري93

محمدمهدي فاريابي*رشته رياضي رتبه13

 

امين انجم روزامين انجم روز *رشته رياضي رتبه28

عما گيلانيعمارگيلاني * رشته رياضي رتبه 60

 

صالح برخوري مهني

صالح برخوري مهني*رشته رياضي رتبه83

محسن كريمي افشار

محسن كريمي افشار* رشته رياضي رتبه139

 

محمدمسلمي دولت آباد

محمدمسلمي دولت آباد*رشته علوم تجربي رتبه 216

سبحان قاسمي

سبحان قاسمي بهرآسمان*رشته علوم تجربي رتبه314

عليرضا مشايخي

عليرضا مشايخي* رشته علوم تجربي رتبه387

 

سعادت برخوري مهني

 

سعادت برخوري مهني* رشته علوم تجربي رتبه393

محمدرضا مقبلي مهني

محمدرضا مقبلي مهني*رشته علوم تجربي رتبه 414

اميررضا كريمي*رشته رياضي رتبه428

ضياء الدين ميرشكاري

ضياء الدين ميرشكاري*رشته رياضي رتبه448

رضا شاهرخي

رضا شاهرخي*رشته علوم تجربي رتبه527

   

 

 اميرجسين سنجري* رشته علوم تجربي رتبه560

 

 

اميرمحمدسالاري*رشته علوم تجربي رتبه 567

محمدحسين بدخش

محمدحسين بدخش*رشته رياضي رتبه 635

محمدتقي رستمي

محمدتقي رستمي نژاد*رشته رياضي رتبه 678

محمدحسين افشاري پور

محمدحسين افشاري پور* رشته رياضي رتبه684

محمدجواد پولادخاي

محمدجواد پولادخاي*رشته علوم تجربي رتبه 685

علي صالح پور

علي صالح پور* رشته رياضي رتبه797

 

با تقدير از زحمات دبيران دلسوز و دانش آموزان مستعد و سخت كوش

موفقيت دانش آموزان را درآزمون سراسري 93  را به ايشان و خانواده محترمشان تبريك گفته و ضمن آرزوي سلامتي و كاميابي ، موفقيت ايشان را در تمامي مراحل زندگي از حضرت دوست مسئلت lميداريم.